สารเคมีที่มีผลต่ออะคริลิค

สารเคมีที่มีผลรุนแรงอะคริลิค – กรดไฮโดรคลอริก 40% – กรดไฮโดรฟลูออริก 40% – กรดไนตริก 40% – กรดซัลฟูริก 98% – ด่างแก่ทุกชนิด – คลอโรฟอร์ม – ไตคลอโรอีทิลลีน – เมทิลลีนคลอไรด์ – คาร์บอนเตตระคลอไรด์ – อะซิโตน – เมทิล – เอทิล – คีโตน – โทลูอีน สารเคมีที่มีผลน้อยต่ออะคริลิค – กรดอะซิตริก 5% – กรดโครมิก 40% – กรดซิตริก 10% – กรดไฮโดรฟลูออริก 10% – กรดไนตริก 10% – กรดซัลฟูริก 30% – แอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ 28%…

อะคริลิค/แผ่นอะคริลิค คือ

อะคริลิค/แผ่นอะคริลิค ถือเป็นผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ที่ถูกนำมาใช้งานอย่างกว้างขวางในภาคอุตสาหกรรม สำหรับเป็นสารตั้งตั้งในการผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆส่งจำหน่ายแก่ภาคครัวเรือน หรือ ภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ทั้งในรูปอะคริลิคเหลวสำหรับภาคอุตสาหกรรม และแผ่นอะคริลิคหรือพลาสติกอะคริลิกสำหรับงานในด้านต่างๆ อะคริลิค หรือ อะคริลิคเรซิน (Acrylic Resins) เป็นพอลิเมอร์ และโคพอลิเมอร์ที่เตรียมได้จากกรดอะคริลิค และอนุพันธ์ของกรดอะคริลิค และเอสเทอร์ของกรดอะคริลิค มีสูตรโครงสร้าง คือ CH2=CHR โดยใช้สารตั้งต้น ได้แก่ Methyl Acrylate, Ethyl Acrylate และ Methyl Methacrylate ผลิตออกมาเป็นอะคริลิคที่นิยมใช้มากคือ Polymethyl Methacrylate (PMMA) ผลิตภัณฑ์อะคริลิค แบ่งได้เป็นประเภทต่างๆ คือ 1. อะคริลิกของแข็ง เป็นเทอร์โมพลาสติกเรซินที่อยู่ในรูปของแข็ง อาจเป็นเม็ดอะคริลิคหรือขึ้นรูปเป็นแผ่น เช่น แผ่นอะคริลิคหรือพลาสติกอะคริลิค ถือเป็นโฮโมพอลิเมอร์ของเมทาคริเลตเอสเทอร์ หรือโคพอลิเมอร์ของเมทาคริเลต ได้แก่ – เมทิลเมทาคริเลต, CH2=C(CH3)COOCH – เอทิลเมทาคริเลต, CH2=C(CH3)COOC2H5 – นอร์มอล-บิวทิวเมทาคริเลต, CH2=C(CH3)COO-(n-C4H9) – ไอโซบิวทิวเมทาคริเลต,…